Onze voorwaarden

Inschrijving en annulering African healing academy

 • De inschrijving voor een opleiding of masterclass AHA vindt uitsluitend plaats door middel van een bevestigde e mail of een ingevuld aanmeldingsformulier.
 • Inschrijving geeft niet per definitie recht op deelname. Of u al dan niet deel kunt nemen hangt af van het aantal inschrijvingen op de betreffende opleiding. Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. 
 • AHA is bevoegd om zonder opgave van redenen een inschrijving voor een opleiding af te wijzen dan wel niet in behandeling te nemen.
 • Uw inschrijving is pas geldig wanneer AHA dit schriftelijk heeft bevestigd en uw betaling heeft ontvangen. 
 • U heeft 14 dagen wettelijke bedenktijd na inschrijving om de opleiding kosteloos te ontbinden. Indien u het inschrijfgeld reeds heeft betaald, dan wordt het betaalde bedrag binnen 14 dagen na de verwerkingsdatum van uw annulering op uw rekening teruggestort.
 • Bij afzegging ná deze 14 dagen door de deelnemer is de annulering niet langer kosteloos, 60% zal in rekening worden gebracht. De annulering dient schriftelijk te geschieden.
 • In geval van afwezigheid bij één of meerdere lessen wordt geen restitutie van het cursusgeld verleend.
 • Door inschrijving verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.
 • AHA en haar medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Dat betekent dat zij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met de gegevens die u AHA toevertrouwt. Uw gegevens worden nimmer aan derden doorgegeven.

Betalingsvoorwaarden

 • De betaling van het verschuldigde bedrag kan op de volgende manier worden voldaan: Overmaking per bank – u ontvangt een factuur, waarna binnen de gestelde termijn van 14 dagen het bedrag overgemaakt dient te worden op onze rekening. Termijn betalingen zijn mogelijk, op de laatste dag van uw opleiding dient het totale bedrag voldaan te zijn.
 • Bij niet verschijnen of niet tijdig annuleren van de deelnemer is de annulering niet kosteloos en is een vergoeding verschuldigd.
 • Indien niet betaald wordt binnen de termijn, wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. Alle buitengerechtelijke    (incasso) kosten alsmede gerechtelijke kosten komen voor rekening van de betaling plichtige. 

  

Totstandkoming van overeenkomsten

 • De overeenkomst tussen AHA en de deelnemer komt tot stand na ontvangst door AHA van het (digitaal) ondertekende (via de website ingevulde) inschrijvingsformulier dan wel door schriftelijke bevestiging door opdrachtgever. 
 • Na ontvangst van het inschrijvingsformulier of de bevestigende e mail, stuurt AHA een opdrachtbevestiging en factuur aan deelnemer. 

 

Cursusdata, -inhoud en -wijzigingen

 

 • De deelnemer krijgt, wanneer deze is ingedeeld in een opleiding schriftelijk bericht.
 • AHA behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus, deze te annuleren en door te schuiven naar een andere datum.

 

Cursusmateriaal / Intellectuele Eigendom

 • Het intellectuele eigendomsrecht op het cursusmateriaal rust te allen tijde bij AHA of de auteur. Het opleidingsmateriaal waarvoor het volledige cursusgeld is betaald, mag de deelnemer behouden. Gebruik van het cursusmateriaal anders dan voor uw eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het kopiëren, verkopen of afstaan daarvan aan derden.
 • Alle rechten en bevoegdheden met betrekking tot het opleiding- en lesmateriaal behoren toe aan c.q. zijn intellectuele eigendom van AHA.
 • De door de opdrachtgever aangemelde deelnemers hebben uitsluitend een persoonlijk en niet overdraagbaar gebruiksrecht. De deelnemer dient het opleiding- en lesmateriaal dan ook uitsluitend in het kader van de opleiding te gebruiken. Het is deelnemer niet toegestaan het materiaal van AHA te reproduceren en / of openbaar te maken.
 • Het opleidingsmateriaal zal ver voor aanvang van de opleiding worden toegezonden dan wel ter inzage worden aangeboden. Alle materiaal anders dan het eventuele huiswerk zal op de dag van de opleiding worden overhandigd / kenbaar gemaakt. Hier kunnen geen uitzonderingen op plaatsvinden, dit om het niveau van de opleiding te waarborgen.

 

 

Klachten en geschillen

 • Indien u ontevreden bent over onze diensten, kunt u ons dat zo spoedig mogelijk laten weten. Graag gaan we eerst een goed gesprek aan. Het verzoek is om contact op te nemen met de directie van AHA (Mevr. M Koenen of dhr A. Quenum) voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.
 • Als het probleem na een gesprek niet naar tevredenheid is opgelost of als dit zich niet leent voor een persoonlijk gesprek, is het mogelijk een schriftelijke klacht in te dienen. U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier of anders kunt u, uw klacht per email naar info@jamboafrika.nl. Een klacht kunt u tot 3 weken na het ontstaan van de klacht indienen.
 • Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Na ontvangst van uw klacht, ontvangt u binnen twee weken een ontvangstbevestiging, waarin de afhandeltermijn (max. 2 maanden) wordt vermeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt u hiervan binnen zes weken in kennis gesteld waarin het uitstel wordt toegelicht, en een indicatie wordt gegeven wanneer uitsluitsel wordt verwacht.

 

Examen en Herkansing

 • Na het behalen van alle certificaten welke vereist zijn voor de opleiding Babalao & Yaorisha kan de deelnemer zich via een schriftelijk verzoek aanmelden voor het examen in Benin, ieder jaar in Januari en Juli.
 • Na het succesvol behalen van het examen en het in bezit hebben van het originele diploma, is de deelnemer bevoegd de bijhorende titel Babalao of Yaorisha te voeren. In alle andere gevallen is het niet toegestaan de titel, beeldkenmerken en overige aan de titel gerelateerde uitingen te voeren, zowel on- als offline.

 

 

Aansprakelijkheid

 • AHA is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook en hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door AHA geleverde.
 • AHA is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan AHA toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door AHA van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
 • Niet voor vergoeding komt in aanmerking bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
 • Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is AHA nimmer aansprakelijk.
 • Indien AHA aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht.

      

Gedragscode

 • De gedragscode kent vier beginselen: Respect, integriteit, verantwoordelijkheid, professionaliteit.
 • Er wordt niet gediscrimineerd, niet op leeftijd, geslacht, ras, huidskleur, afkomst, sociale status, politieke overtuiging, burgerlijke staat, levensovertuiging of welke andere distinctie ook.
 • Een ieder erkent ieders recht om in vrijheid keuzen te maken, zich te ontwikkelen, en diens eigen levensloop te bepalen.
 • Bij verwijdering van de opleiding zal er geen restitutie van de lesgelden plaatsvinden.

 

Foto en film materiaal

 

 • Neem geen foto's of film zonder overleg met betrokkenen (medeleerlingen, Kossilate, medewerkers in Benin).
 • Voor social media geldt: vertel je eigen verhaal, gevoel beleving, geen inhoud van de opleiding posten (intellectueel eigendom).
 • Foto's van African healing posten in overleg met AHA, bij akkoord bronvermelding toepassen.
 • Foto's van medecursisten posten met expliciete toestemming van betreffende.
 • Als je niet gefotografeerd wilt worden, geef dit duidelijk aan, zowel aan AHA als aan medecursisten. AHA is niet verantwoordelijk voor uitwisseling en posten van foto's van cursisten onderling.

 

 

Walk like you have 3000 ancestors behind you